رد کردن پیوندها

تعرفه‌های دایرکت هوشمند اینستاگرام

تحولی شگرف در کسب و کارهای اینستاگرامی

براساس تعداد فالوورهای خود، پکیج مناسب را انتخاب کنید

پکیج 1 ماهه
284,000 تومان
 • ربات: نامحدود
 • ربات - پاسخ AI: نامحدود
 • قابلیت اتصال ربات: درون ریزی، برون ریزی
 • ربات اینستاگرام: نامحدود
 • ربات - دسترسی ابزار طراحی چارت دسترسی: نامحدود
 • پخش - یک بار ارسال اعلان: نامحدود
 • کمپین نظردهی: نامحدود
 • پاسخ پست‌ها: نامحدود
 • اتوماسیون نظردهی: اینستاگرام
 • پاسخ به نظرات خودکار: نامحدود
 • حساب‌های اینستاگرام: 1 حساب
 • صفحات اینستاگرام: 1 حساب
 • چت زنده: نامحدود
 • دسترسی پوستر اجتماعی: نامحدود
 • پست اجتماعی: اینستاگرام
 • پست عکس/ویدیئو: نامحدود
پکیج 3 ماهه
725,000 تومان
 • ربات: نامحدود
 • ربات - پاسخ AI: نامحدود
 • قابلیت اتصال ربات: درون ریزی، برون ریزی
 • ربات اینستاگرام: نامحدود
 • ربات - دسترسی ابزار طراحی چارت دسترسی: نامحدود
 • پخش - یک بار ارسال اعلان: نامحدود
 • کمپین نظردهی: نامحدود
 • پاسخ پست‌ها: نامحدود
 • اتوماسیون نظردهی: اینستاگرام
 • پاسخ به نظرات خودکار: نامحدود
 • حساب‌های اینستاگرام: 1 حساب
 • صفحات اینستاگرام: 1 حساب
 • چت زنده: نامحدود
 • دسترسی پوستر اجتماعی: نامحدود
 • پست اجتماعی: اینستاگرام
 • پست عکس/ویدیئو: نامحدود
پکیج 6 ماهه
1,380,000 تومان
 • ربات: نامحدود
 • ربات - پاسخ AI: نامحدود
 • قابلیت اتصال ربات: درون ریزی، برون ریزی
 • ربات اینستاگرام: نامحدود
 • ربات - دسترسی ابزار طراحی چارت دسترسی: نامحدود
 • پخش - یک بار ارسال اعلان: نامحدود
 • کمپین نظردهی: نامحدود
 • پاسخ پست‌ها: نامحدود
 • اتوماسیون نظردهی: اینستاگرام
 • پاسخ به نظرات خودکار: نامحدود
 • حساب‌های اینستاگرام: 1 حساب
 • صفحات اینستاگرام: 1 حساب
 • چت زنده: نامحدود
 • دسترسی پوستر اجتماعی: نامحدود
 • پست اجتماعی: اینستاگرام
 • پست عکس/ویدیئو: نامحدود
پکیج 1 ساله
2,650,000 تومان
 • ربات: نامحدود
 • ربات - پاسخ AI: نامحدود
 • قابلیت اتصال ربات: درون ریزی، برون ریزی
 • ربات اینستاگرام: نامحدود
 • ربات - دسترسی ابزار طراحی چارت دسترسی: نامحدود
 • پخش - یک بار ارسال اعلان: نامحدود
 • کمپین نظردهی: نامحدود
 • پاسخ پست‌ها: نامحدود
 • اتوماسیون نظردهی: اینستاگرام
 • پاسخ به نظرات خودکار: نامحدود
 • حساب‌های اینستاگرام: 1 حساب
 • صفحات اینستاگرام: 1 حساب
 • چت زنده: نامحدود
 • دسترسی پوستر اجتماعی: نامحدود
 • پست اجتماعی: اینستاگرام
 • پست عکس/ویدیئو: نامحدود

پکیج 1 ماهه
474,000 تومان
 • ربات: نامحدود
 • ربات - پاسخ AI: نامحدود
 • قابلیت اتصال ربات: درون ریزی، برون ریزی
 • ربات اینستاگرام: نامحدود
 • ربات - دسترسی ابزار طراحی چارت دسترسی: نامحدود
 • پخش - یک بار ارسال اعلان: نامحدود
 • کمپین نظردهی: نامحدود
 • پاسخ پست‌ها: نامحدود
 • اتوماسیون نظردهی: اینستاگرام
 • پاسخ به نظرات خودکار: نامحدود
 • حساب‌های اینستاگرام: 1 حساب
 • صفحات اینستاگرام: 1 حساب
 • چت زنده: نامحدود
 • دسترسی پوستر اجتماعی: نامحدود
 • پست اجتماعی: اینستاگرام
 • پست عکس/ویدیئو: نامحدود
پکیج 3 ماهه
1,200,000 تومان
 • ربات: نامحدود
 • ربات - پاسخ AI: نامحدود
 • قابلیت اتصال ربات: درون ریزی، برون ریزی
 • ربات اینستاگرام: نامحدود
 • ربات - دسترسی ابزار طراحی چارت دسترسی: نامحدود
 • پخش - یک بار ارسال اعلان: نامحدود
 • کمپین نظردهی: نامحدود
 • پاسخ پست‌ها: نامحدود
 • اتوماسیون نظردهی: اینستاگرام
 • پاسخ به نظرات خودکار: نامحدود
 • حساب‌های اینستاگرام: 1 حساب
 • صفحات اینستاگرام: 1 حساب
 • چت زنده: نامحدود
 • دسترسی پوستر اجتماعی: نامحدود
 • پست اجتماعی: اینستاگرام
 • پست عکس/ویدیئو: نامحدود
پکیج 6 ماهه
2,280,000 تومان
 • ربات: نامحدود
 • ربات - پاسخ AI: نامحدود
 • قابلیت اتصال ربات: درون ریزی، برون ریزی
 • ربات اینستاگرام: نامحدود
 • ربات - دسترسی ابزار طراحی چارت دسترسی: نامحدود
 • پخش - یک بار ارسال اعلان: نامحدود
 • کمپین نظردهی: نامحدود
 • پاسخ پست‌ها: نامحدود
 • اتوماسیون نظردهی: اینستاگرام
 • پاسخ به نظرات خودکار: نامحدود
 • حساب‌های اینستاگرام: 1 حساب
 • صفحات اینستاگرام: 1 حساب
 • چت زنده: نامحدود
 • دسترسی پوستر اجتماعی: نامحدود
 • پست اجتماعی: اینستاگرام
 • پست عکس/ویدیئو: نامحدود
پکیج 1 ساله
4,380,000 تومان
 • ربات: نامحدود
 • ربات - پاسخ AI: نامحدود
 • قابلیت اتصال ربات: درون ریزی، برون ریزی
 • ربات اینستاگرام: نامحدود
 • ربات - دسترسی ابزار طراحی چارت دسترسی: نامحدود
 • پخش - یک بار ارسال اعلان: نامحدود
 • کمپین نظردهی: نامحدود
 • پاسخ پست‌ها: نامحدود
 • اتوماسیون نظردهی: اینستاگرام
 • پاسخ به نظرات خودکار: نامحدود
 • حساب‌های اینستاگرام: 1 حساب
 • صفحات اینستاگرام: 1 حساب
 • چت زنده: نامحدود
 • دسترسی پوستر اجتماعی: نامحدود
 • پست اجتماعی: اینستاگرام
 • پست عکس/ویدیئو: نامحدود

پکیج 1 ماهه
2,610,000 تومان
 • ربات: نامحدود
 • ربات - پاسخ AI: نامحدود
 • قابلیت اتصال ربات: درون ریزی، برون ریزی
 • ربات اینستاگرام: نامحدود
 • ربات - دسترسی ابزار طراحی چارت دسترسی: نامحدود
 • پخش - یک بار ارسال اعلان: نامحدود
 • کمپین نظردهی: نامحدود
 • پاسخ پست‌ها: نامحدود
 • اتوماسیون نظردهی: اینستاگرام
 • پاسخ به نظرات خودکار: نامحدود
 • ارسال ایمیل: نامحدود
 • حساب‌های اینستاگرام: 2 حساب
 • صفحات اینستاگرام: 2 حساب
 • چت زنده: نامحدود
 • دسترسی پوستر اجتماعی: نامحدود
 • پست اجتماعی - RSS پست خودکار: نامحدود
 • پست اجتماعی: اینستاگرام
 • پست عکس/ویدیئو: نامحدود
 • پست اسلایدری: نامحدود
 • پست اجتماعی: فیسبوک CTA
 • تعداد پست: نامحدود
 • پست اجتماعی: فیسبوک
 • پست متنی، عکس، فیلم و لینک: نامحدود
پکیج 3 ماهه
7,360,000 تومان
 • ربات: نامحدود
 • ربات - پاسخ AI: نامحدود
 • قابلیت اتصال ربات: درون ریزی، برون ریزی
 • ربات اینستاگرام: نامحدود
 • ربات - دسترسی ابزار طراحی چارت دسترسی: نامحدود
 • پخش - یک بار ارسال اعلان: نامحدود
 • کمپین نظردهی: نامحدود
 • پاسخ پست‌ها: نامحدود
 • اتوماسیون نظردهی: اینستاگرام
 • پاسخ به نظرات خودکار: نامحدود
 • ارسال ایمیل: نامحدود
 • حساب‌های اینستاگرام: 2 حساب
 • صفحات اینستاگرام: 2 حساب
 • چت زنده: نامحدود
 • دسترسی پوستر اجتماعی: نامحدود
 • پست اجتماعی - RSS پست خودکار: نامحدود
 • پست اجتماعی: اینستاگرام
 • پست عکس/ویدیئو: نامحدود
 • پست اسلایدری: نامحدود
 • پست اجتماعی: فیسبوک CTA
 • تعداد پست: نامحدود
 • پست اجتماعی: فیسبوک
 • پست متنی، عکس، فیلم و لینک: نامحدود
پکیج 6 ماهه
12,470,000 تومان
 • ربات: نامحدود
 • ربات - پاسخ AI: نامحدود
 • قابلیت اتصال ربات: درون ریزی، برون ریزی
 • ربات اینستاگرام: نامحدود
 • ربات - دسترسی ابزار طراحی چارت دسترسی: نامحدود
 • پخش - یک بار ارسال اعلان: نامحدود
 • کمپین نظردهی: نامحدود
 • پاسخ پست‌ها: نامحدود
 • اتوماسیون نظردهی: اینستاگرام
 • پاسخ به نظرات خودکار: نامحدود
 • ارسال ایمیل: نامحدود
 • حساب‌های اینستاگرام: 2 حساب
 • صفحات اینستاگرام: 2 حساب
 • چت زنده: نامحدود
 • دسترسی پوستر اجتماعی: نامحدود
 • پست اجتماعی - RSS پست خودکار: نامحدود
 • پست اجتماعی: اینستاگرام
 • پست عکس/ویدیئو: نامحدود
 • پست اسلایدری: نامحدود
 • پست اجتماعی: فیسبوک CTA
 • تعداد پست: نامحدود
 • پست اجتماعی: فیسبوک
 • پست متنی، عکس، فیلم و لینک: نامحدود
پکیج 1 ساله
18,810,000 تومان
 • ربات: نامحدود
 • ربات - پاسخ AI: نامحدود
 • قابلیت اتصال ربات: درون ریزی، برون ریزی
 • ربات اینستاگرام: نامحدود
 • ربات - دسترسی ابزار طراحی چارت دسترسی: نامحدود
 • پخش - یک بار ارسال اعلان: نامحدود
 • کمپین نظردهی: نامحدود
 • پاسخ پست‌ها: نامحدود
 • اتوماسیون نظردهی: اینستاگرام
 • پاسخ به نظرات خودکار: نامحدود
 • ارسال ایمیل: نامحدود
 • حساب‌های اینستاگرام: 2 حساب
 • صفحات اینستاگرام: 2 حساب
 • چت زنده: نامحدود
 • دسترسی پوستر اجتماعی: نامحدود
 • پست اجتماعی - RSS پست خودکار: نامحدود
 • پست اجتماعی: اینستاگرام
 • پست عکس/ویدیئو: نامحدود
 • پست اسلایدری: نامحدود
 • پست اجتماعی: فیسبوک CTA
 • تعداد پست: نامحدود
 • پست اجتماعی: فیسبوک
 • پست متنی، عکس، فیلم و لینک: نامحدود

این وبسایت جهت بهبود، از کوکی‌ها استفاده میکند.
Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag